Nhân Sự

Bác sỹ – Trưởng khoa

 

 

Ths – Phó khoa

 

 

 

Cử nhân điều dưỡng

 

 

 

Cử nhân ngoại ngữ

Cử nhân nữ hộ sinh